OMBKE – Bányászati Szakosztály Tatabányai Helyi Szervezet
„ … Szakmaszeretet, Hazaszeretet, Barátság! ”

Alapító okirat

Új Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat Alapszabálya

Preambulum

A Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat 1891-ben Herz Zsigmond kezdeményezésére elsősorban a Királd környéki szénbányászat fellendítése érdekében alakult. A társaság vezetése a célokat és a teendőket kellő hozzáértéssel határozta meg, amit meggyőzően igazol az a tény, hogy három évvel később gazdasági eredményei révén tevékenységének földrajzi határait jelentősen kiterjesztve megkezdte áldásos munkáját a tatai szénmedencében. A kutatási jog megszerzését követően szinte napra pontosan két év elteltével már felszínre hozták az első csille szenet, amit azután szénnel telt csillék milliói követtek.  Szinte a semmiből hihetetlen dinamikával bányák, gyárak, lakóházak és a tisztességes emberi létezést biztosítói közösségi létesítmények épültek és megszületett Tatabánya. A MÁK Rt tevékenységét fokozatosan bővítve megalakulását követően két évtized elteltével már Európa 50 legnagyobb vállalat-együttesének egyike volt. Ez csak nagyfokú szakértelemmel, szívós munkával, kiváló pénzügyi –gazdálkodási fegyelemmel, a célok helyes megfogalmazásával és kellő társadalmi érzékenységgel volt elérhető. Amit és ahogyan ők tettek még ma is példa lehet minden felelősen gondolkodó vezető számára.  Saját tudással, saját felelősséggel mértéktartó kockázatvállalással, folyamatosan építkezve létrehozni valami újat és biztosítani emberek tízezreinek a megélhetést és az emberi életet. Mi, az OMBKE Tatabányai Helyi Szervezetének vezetői tisztelegve eme nagyszerű teljesítmények előtt úgy határozánk, hogy 2017. szeptember elsején megalakítjuk az Új Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulatot.

 1. A társaság neve, székhelye
 • A társaság cégneve: Új Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat

Rövidített neve: Új MÁK Rt

 • A társaság német nyelvű cégneve: Neue Ungarische     Allgemeine Kohlenbergbau Achtengesellschaft
 • A társaság székhelye: 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 1.

      2. A társaság alapítói (részvényesei)

 • Az OMBKE Tatabányai Helyi Szervezete,  Székhely: Tatabánya, Szent Borbála út 1.

valamint

 • A jelen alakuló közgyűlés résztvevői és a rendezvény erkölcsi támogatói, összesen 422 fő a mellékelt részvénykönyvben szereplő módon.
 1. A társaság célja, tevékenységi köre
 • A társaság fő tevékenységi köre: a hazai szénbányászat és ezen belül kiemelten a tatai szénmedence szénbányászata által létrehozott szakmai és kulturális értékek őrzése, ápolása, fejlesztése, gyarapítása és az utókornak való átörökítése valamint a Selmeci Bányászati Akadémia szellemiségének széles körben való megismertetése és terjesztése.
 • A társaság fő célkitűzései:
  • elsődleges cél egy nagyszabású szakestély szervezése és lebonyolítása a „Jó szerencsét!” emlékév szakmai zárásaként, tisztelegve a 120 éve megkezdődött tatabányai széntermelés előtt,
  • felkutatni és archiválni a tatabányai bányászat műszaki eredményeit,
  • személyes közreműködéssel elősegíteni a Bányászati és Ipari Skanzen működését és fejlesztését,
  • a tanulóifjúság körében népszerűsíteni a bányászat által létrehozott szakmai, kulturális és társadalmi értékeket,
  • bányászati jellegű iskolai vetélkedők segítése,
  • szakmai előadások szervezése,
  • bányászati emlékhelyek létrehozása, meglévők folyamatos gondozása,
  • közösségi rendezvények szervezése a bányászati hagyományok és dalkincs megismertetése, népszerűsítése érdekében,
  • széleskörű kapcsolatok kiépítése Selmecbányával és rendszeres részvétel a Salamander ünnepségeken.

 

 1. A társaság működésének időtartama

A társaság határozatlan időre alakul.

 1. A társaság alaptőkéje
  • A társaság alaptőkéje 12000db, egyenként 200Ft névértékű névre szóló részvényből áll, amely 1200 db egyenként 10 részvényt tartalmazó részvénypakettből áll.
  • A részvények előállítása nyomdai úton történik.
  • A részvények kibocsájtási értéke megegyezik a névértékkel.

 

 1. A részvények részvényesek közötti megoszlása

 

 • Az OMBKE Tatabányai Helyi Szervezete 1260 db részvénnyel rendelkezik,126 db 10 részvényt tartalmazó részvénypakett formájában.
 • A 397 magánszemély között a részvények a részvénykönyvben feltüntette módon oszlanak meg.

 

 1. A részvények átruházásának korlátozása

 

A részvények átruházásához a részvénytársaságnak nem kell hozzájárulnia.

 

 1. A nyereség felosztása

A részvénytársaság tevékenysége során kizárólag erkölcsi nyereség keletkezik, amelyből minden részvényes olyan mértékben részesedik, amilyen mértékben részt vesz a társaság tevékenységében, jelen van rendezvényein és hozzájárul kitűzött céljainak megvalósulásában. A kifizetés minden esetben közösségi élmény formájában történik, amely csak személyesen vehető át (élhető meg).

 

 1. A közgyűlés

9.1    A társaság tagjait a cégvezető rendszeresen meghívja  a kitűzött célok megvalósítását célzó rendezvényekre és eseményekre, ahol minden részvényes – tulajdoni hányadától függetlenül – jogosult részt venni és köteles ott aktívan közreműködni.

9.2    Minden évben Szent Borbála ünnepén nagyszabású bál keretében tartatik a hivatalos közgyűlés, ahol a megjelenés kötelező.

10.A cégvezető

A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerül sor. A cégvezetést az OMBKE Tatabányai Helyi Szervezetének mindenkori elnöke látja el.

 11.Igazgatóság

 Az igazgató tanács tagja minden, legalább 1% tulajdoni hányaddal rendelkező részvényes. Alakuláskor:

 

Dr. Csiszár István alias Sprinter 4,167%
Páll Ákos   4,167%
Németh László alias Pedálos Theodoit 2,083%
Bódi Dezső alias Korrekt 1,667%
Petkovics Zoltán   1,667%
Petkovics Györgyi   1,667%
Bársony László alias Örökmozgó 1,583%
Hajdú Gábor vulgó Dunci 1,250%
Gleviczky István alias Debibe Bibézett 1,167%
Szikrai Miklós alias Sutyi 1,000%
Izing Ferenc alias Bip-bip 1,000%

 

12.Felügyelő bizottság

 

A célok nemes volta miatt a társaságnál Felügyelő Bizottság választására nem kerül sor.

 

 1. Könyvvizsgáló

 

A társaság tevékenysége során könyveket tervez kiadni, így az irodalomban és a könyvkiadásban egyaránt jártas könyvvizsgáló, jelen esetben lektor megbízására van szükség. A társaság első könyvvizsgálója 3 év időtartamra Dr. id. Szilvási Csaba legyen.

 

 1. 14. A társaság megszűnése

 

Mivel a célok oly magasztosak és azok elérése folytonos tevékenységet követel így a társaság megszűnésről, amíg igazi bányász szívek dobognak ebben a szent hazában, nem kerülhet sor.

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

15.1          Ezen alapszabály 2017. szeptember elsején 19.03-kor közfelkiáltással fogadtatik el.

15.2          Bármely részvényes vagy jelenleg részvénnyel még nem rendelkező személy jogosult az OMBKE tulajdonában álló részvényeket azok névértékét jelentősen meghaladó áron is megvásárolni, ha a kitűzött célok megvalósítását fontosnak tartja.

15.3          A társaság életében viták és ütközések elképzelhetetlenek, így a Ptk. egyetlen paragrafusát sem kívánjuk idecitálni.

 

Tatabánya, 2017. Szeptember 1.